Jim Brady's Bar & Restaurant 75 Maiden Lane New York, NY 10038 212-425-1300